Sobota, 18 maja 2024

Raporty kasowe i księgi rachunkowe. Czym są? Z czego się składają?

14 stycznia 2022

Raport kasowy oznacza po prostu, że pokazuje, ile masz gotówki. Jest to dokument, który zawiera uporządkowane, ponumerowane paragony i faktury. Uwzględnione są w nim jednak tylko te, za które dokonano zapłaty. Jak sporządza się raport kasowy Kto jest odpowiedzialny za jego sporządzenie?

Firmy, które są zobowiązane do sporządzania raportu kasowego

Nie wszystkie firmy są zobowiązane do sporządzania raportu kasowego. Obowiązkowi temu podlegają firmy, które płacą swoim klientom gotówką oraz regulują swoje zobowiązania w gotówce. Ich częstotliwość może być różna w zależności od okresu rozliczeniowego określonego w instrukcji kasowej. Należy go sporządzać nie rzadziej niż raz w miesiącu.

Jak sporządzić raport i jakie dane są wymagane

Aby raport kasowy był ważny, wymagane są pewne elementy. Powinien on zawierać dane firmy (np. pieczątkę, numer raportu, okres oraz listę wszystkich transakcji, które miały miejsce w tym okresie. Powinien również zawierać liczbę kont przeciwstawnych, informację o obrotach kasy (dotychczasowych i bieżących) oraz informację o KP lub KW. Podpis osoby, która sporządziła dokument, czyli Kasjera. Musi on być zatwierdzony przez osobę upoważnioną, którą najczęściej jest kierownik. Może się zdarzyć, że kasa jest pełna lub przepełniona.

Do sporządzenia raportu kasowego potrzebne będą również dokumenty potwierdzające przepływ gotówki. Dokumenty te mogą obejmować paragony, faktury, dowody wpłat na konta bankowe, koperty z wypłatami, czy wnioski o wypłatę zaliczki na poczet podróży służbowych.

Ze względu na ilość dokumentów, które firma musi przygotowywać na co dzień, warto skorzystać z profesjonalnej pomocy. Biuro rachunkowe może pomóc w sporządzaniu raportów kasowych, a także w prowadzeniu ewidencji podatkowych, rozliczaniu transakcji zagranicznych oraz prowadzeniu KPIR.

Na temat księgowości, finansów oraz podatków, dowiesz się więcej na https://optima-comarch-erp.pl/

księga rachunkowa

Każda firma czy przedsiębiorstwo musi posiadać księgowość jako integralną część swojego funkcjonowania. Niektóre mogą prowadzić księgowość uproszczoną, inne zaś pełną. Oznacza to po prostu, że muszą one prowadzić księgi rachunkowe. Firmy mogą zdecydować się na prowadzenie tego drugiego rodzaju księgowości, ponieważ jasno pokazuje ona sytuację finansową firmy. Umiejętności księgowe mogą być wykorzystywane do przewidywania przyszłości firmy i prognozowania jej kondycji. Czym dokładnie jest prowadzenie ksiąg rachunkowych?

Księgi do użytku komercyjnego

Jeśli miałbyś komuś wytłumaczyć księgi handlowe, to byłoby to, że są one szczegółowym zapisem każdego zdarzenia gospodarczego w firmie. System ten pozwala nie tylko rejestrować przychody i rozchody czy obliczać zobowiązania podatkowe, ale także - a nawet przede wszystkim - uzyskać pełny obraz sytuacji finansowej firmy. O ile przedsiębiorstwa mogą zdecydować się na prowadzenie ksiąg rachunkowych w części, o tyle do prowadzenia pełnej księgowości zobowiązane są następujące podmioty: spółki kapitałowe (tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki komandytowe, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne oraz osoby fizyczne lub spółki, które przekroczyły roczny limit przychodów w wysokości 2 000 000 EUR, są zwolnione z prowadzenia księgowości. Artykuł 13 ustawy o rachunkowości (z 29 września 1994 r.) definiuje księgi handlowe jako dziennik, księgę główną i księgi pomocnicze, zestawienie obrotów i sald, zestawienie aktywów i pasywów oraz inwentaryzację.

Dziennik

Dziennik służy do ewidencjonowania wszystkich operacji gospodarczych. Dziennik powinien być prowadzony chronologicznie, a wpisy muszą być kolejno numerowane. Ważne jest również prowadzenie dziennika w taki sposób, aby obroty w dzienniku mogły być uzgodnione z obrotami na kontach księgi głównej.

Księga główna

Składa się z kont syntetycznych. Wymagane jest prowadzenie ewidencji księgowej zgodnie z zasadą podwójnego zapisu (tzn. każda operacja gospodarcza powinna być zapisana jednocześnie po stronie Winien i po stronie Ma. Ważne jest, aby konto księgi głównej służyło do wprowadzania aktywów i pasywów w momencie otwarcia ksiąg rachunkowych.

Księgi do celów pomocniczych

Konta analityczne nazywane są również pomocniczymi kontami księgi głównej. Służą one do ewidencji tych samych zdarzeń w księdze głównej i uzupełnienia ich o dodatkowe informacje.

Zestawienie transakcji i sald

W celu sprawdzenia zgodności z zasadą podwójnego zapisu (zgodność sum obrotów), jak również kompletności i dokładności wartości zapisów (zgodność sum obrotów z sumą zapisów dziennika) sporządza się zestawienia obrotów i sald (zwane również bilansem próbnym).

Inwentaryzacja

Inwentaryzacja jest potwierdzeniem zestawienia aktywów i pasywów. Zazwyczaj jest ona przeprowadzana na podstawie sald kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych. Przedsiębiorstwa, które nie prowadziły ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami prawa są zobowiązane do przeprowadzenia inwentaryzacji.