Sobota, 20 lipca 2024

Sposoby obliczania opłat finansowych

8 kwietnia 2020

Jeśli masz tendencję do noszenia przy sobie salda karty kredytowej, zamiast spłacać je co miesiąc, zauważyłeś, że opłata finansowa jest dodawana do Twojego salda. Opłaty finansowe są nakładane na salda kart kredytowych, które nie są płacone przed okresem karencji. W przeciwieństwie do większości innych opłat za kartę kredytową, opłaty finansowe nie są opłatą stałą. Zamiast tego, opłata finansowa jest obliczana dla każdego cyklu rozliczeniowego na podstawie salda i stopy procentowej. Generalnie, wyższe salda i stopy procentowe skutkują wyższymi opłatami finansowymi.

Różne karty kredytowe obliczają opłaty finansowe na różne sposoby. Aby dowiedzieć się, jak Twój kredytodawca oblicza opłaty finansowe, zajrzyj na odwrotną stronę ostatniego wyciągu z rachunku. Powinieneś znaleźć tam wyjaśnienie. Jeśli wiesz, w jaki sposób emitent Twojej karty kredytowej oblicza opłatę finansową, możesz oszacować własną opłatę finansową, a nawet znaleźć sposób na zminimalizowanie opłaty finansowej, którą płacisz. Niezależnie od tego, w jaki sposób wystawca Twojej karty kredytowej oblicza opłaty finansowe, możesz uniknąć płacenia odsetek od Twojego salda, płacąc w całości każdego miesiąca.

Poniżej przedstawiono sześć sposobów naliczania opłat finansowych - jeden z nich został wprowadzony w życie w ciągu ostatniej dekady. Kliknij na link, aby uzyskać bardziej szczegółowe wyjaśnienie, w tym na przykład, jak działa dana metoda naliczania opłat finansowych.

Skorygowane saldo

Metoda skorygowanego salda rozpoczyna się od salda na początku cyklu rozliczeniowego i odejmuje wszelkie płatności dokonane w trakcie cyklu rozliczeniowego. Zakupy nie są uwzględniane w bilansie. Ze wszystkich sposobów obliczania opłat finansowych, metoda ta skutkuje najniższymi opłatami finansowymi, ale niezbyt wielu emitentów kart kredytowych z niej korzysta.

Średnie saldo dzienne (Average Daily Balance)

Metoda średniego dziennego salda wykorzystuje średnią salda podczas cyklu rozliczeniowego. Saldo każdego dnia jest sumowane i dzielone przez liczbę dni w cyklu rozliczeniowym. Nowe opłaty są czasami wykluczone przy obliczaniu średniego salda dziennego. Jest to najczęstszy sposób obliczania opłat finansowych.

Jeśli wystawca Twojej karty kredytowej obliczy Twoje saldo przy użyciu metody średnich dziennych sald, tou może zminimalizować Twoje koszty finansowe, płacąc Twoje saldo wcześniej w cyklu rozliczeniowym.

Bilans dzienny

Metoda bilansu dziennego jest podobna do metody średniego bilansu dziennego, ponieważ wykorzystuje bilans każdego dnia cyklu rozliczeniowego. Zamiast uśredniania salda, saldo każdego dnia mnoży się przez stopę dzienną dla "dziennej opłaty finansowej". Każda dzienna opłata finansowa jest sumowana dla opłaty finansowej w tym cyklu rozliczeniowym.

Podwójny cykl rozliczeniowy

Podwójny cykl rozliczeniowy wykorzystuje średnie dzienne saldo bieżącego i poprzedniego cyklu rozliczeniowego. Jest to najdroższy sposób obliczania opłat finansowych i jest niesprawiedliwy dla posiadaczy kart, ponieważ nalicza odsetki od już zapłaconych sald. Na szczęście dla posiadaczy kart kredytowych, metoda podwójnego cyklu rozliczeniowego obliczania opłat finansowych została zakazana wraz z uchwaleniem ustawy o kartach kredytowych z 2009 roku.

Bilans końcowy

Metoda salda końcowego wykorzystuje saldo na początku cyklu rozliczeniowego, pomniejszone o płatności plus opłaty dokonane w trakcie cyklu rozliczeniowego - czyli zasadniczo saldo na końcu cyklu rozliczeniowego. Liczba dni w cyklu rozliczeniowym nie ma wpływu na wysokość opłaty finansowej. Posiadanie wysokiego salda na końcu cyklu rozliczeniowego spowodowałoby wzrost kosztów finansowych w ramach tej metody.

Poprzednie saldo

Poprzednia metoda bilansowa wykorzystuje saldo na początku cyklu rozliczeniowego, które jest również saldem końcowym ostatniego cyklu rozliczeniowego. W bilansie nie uwzględnia się żadnych płatności ani opłat. Liczba dni w cyklu rozliczeniowym nie ma wpływu na wysokość obciążenia finansowego.